Optimalizácia skladových zásob v eso/es

Optimalizácia skladových zásob v eso/esRiadenie zásob v podnikoch býva nesystematické, neefektívne, založené na intuícii a skúsenosti nákupcu. Následne generuje problémy vo výrobe a dodávkach. Sprievodným javom je zbytočne veľký objem financií viazaných v zásobách. Systém eso/es obsahuje vynikajúce nástroje pre prácu so skladovými zásobami.

 

Modul optimalizácie zásob v eso/es dokáže odpovedať na otázky:

 • Nie sú zásoby na skladoch príliš vysoké?
 • Je správne nastavená poistná zásoba?
 • Je výhodnejšie pre sortiment definovať statickú alebo dynamickú poistnú zásobu?
 • Aká je spoľahlivosť požiadaviek na zásoby podľa definovaného plánu?
 • Ako by sa správali zásoby ak by sa zmenili parametre ich výpočtu?
 • Dodržiavala sa zvolená metodika riadenia zásob v predchádzajúcom období?
 • Je možné redukovať stav zásob bez ohrozenia požiadaviek výroby alebo zákazníka?
 • Je možná úspora pri inom modeli riadenia zásob? Ak áno, aká?

 

Skladové zásoby v podnikoch sa skladajú zo stoviek, nie zriedka až tisícok položiek. V eso/es sú preto delené do niekoľkých skupín na základe ABC analýzy. Zásoby jednotlivých skupín zásob sa väčšinou riadia rôznymi schémami ich výpočtu. Napríklad Q-systém, P-systém, systém 2 zásobníkov a podobne.

 

Proces optimalizácie zásob s informačným systémom eso/es sa realizuje v niekoľkých krokoch:

 • analýza historických údajov (časový priebeh výdajov, výšky zásob)
 • výpočet štatistických parametrov časovej série spotreby (stredná hodnota, rozptyl)
 • výber variantu systému riadenia zásob na základe definovaných parametrov
 • prepočet hodnôt riadiacich parametrov (poistná zásoba). 

 

Na základe reálneho správania sa zásob v minulosti a plánu požiadaviek na výrobu, systém eso/es modeluje správanie sa zásob podľa zvolenej metodiky ich stanovenia do budúcna. Takto získané údaje sú názorne zobrazené v grafickej podobe, vrátane porovnania vybraných ukazovateľov, ako napríklad výška zásoby alebo doba obratu. S vyčíslením prípadných úspor v sledovanej mernej jednotke a aj vo finančnom vyjadrení.

 

Modul optimalizácie zásob eso/es ponúka nasledujúce metodiky výpočtu:

 • zásoby na základe statickej poistnej zásoby
 • zásoby na základe dynamickej poistnej zásoby
 • zásoby na základe spoľahlivosti plánovania MAD,MAPE,MSD (P-systém)
 • zásoby na základe spoľahlivosti plánovania MAD,MAPE,MSD so zohľadnením požiadavky na 100% zabezpečenosť požiadaviek (P-systém).

 

Údaje o budúcej spotrebe zásob je možné získať automatizovane a okamžite z rôznych plánovacích modelov definovaných v eso/es - strategické plánovanie, MRP, obchodné plány, forecasting.

 

Systém eso/es je pri výpočte zásob schopný zohľadňovať rôzne parametre produktu:

 • poistná zásoba
 • doba dodania
 • objednávacia dávka
 • spoľahlivosť dodávateľa (podľa percenta plnenia dodávok) 
 • spoľahlivosť plánovania.

 

Údaje je možné členiť a deliť do jednotlivých oblastí simulácií. Rovnaké zdrojové údaje je teda možné prepočítať podľa rôznych metodík a následne zobraziť porovnanie výsledkov výpočtu. 

 

Riadenie výšky zásob skladových položiek je s eso/es nie len intuitívnou záležitosťou, ale kvalifikovaný a výbornými metódami výpočtu podložený proces s reálne vyčíslenými prínosmi aj vo finančnom vyjadrení.