Manažment podniku s BI systémom mis/es

HT Solution

Informačné systémy v podnikoch sú čoraz viac orientované na podporu vrcholového manažmentu. V súlade s týmto trendom sme vyvinuli produkt mis/enterprise solution (mis/es).


Po prihlásení sa do manažérskeho informačného systému mis/es sa na ploche počítača zobrazia kumulované informácie o stave podniku. Napríklad tržby za predchádzajúci deň, stav saldokonta, stavy na účtoch, či vybrané finančné ukazovatele. V grafickej alebo tabuľkovej forme. Všetko už na úvodnej obrazovke a podľa vlastného nastavenia.


Prostriedkom pre hlbšiu analýzu niektorej z oblastí sú rôzne pohľady na tzv. dátové kocky. Napríklad, pri oblasti Predaj je možné zvoliť si ako vodorovnú alebo zvislú os ľubovoľnú dimenziu (čas, produkty, odberatelia, trhy, referenti a iné) a kombinovať ich. V tabuľke sa následne zobrazujú vybrané ukazovatele (hodnoty predaja, marže, zľavy, množstvá a ďalšie) s možnosťou vnárať sa hlbšie a získavať podrobnejšie informácie. Produkt je vhodným analytickým nástrojom aj pre stredný manažment a oddelenie kontrolingu.


Samotná obsluha manažérskeho informačného systému mis/es je maximálne intuitívna. Práca cez Internet, export vybraných údajov do MS Excel či PDF súborov sú samozrejmosťou.